Statuten EHBO-vereniging Beek

Hieronder vind je een downloadlink naar de statuten van onze vereniging):

Verzekering & aansprakelijkheid

Juridische aansprakelijkheid eerstehulpverlener?

Je bent lekker op weg naar huis en ziet een ongeluk gebeuren. Wat moet je dan doen? Ben je verplicht om te gaan helpen? En als je geen EHBO diploma hebt, heb je dan ook verplichtingen? Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Eerste hulp verlenen verplicht of niet?

Het antwoord staat, voor juridische aansprakelijk tenminste, in het Wetboek van Strafrecht.

Wetboek van Strafrecht, Artikel 255:

“Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Wetboek van Strafrecht, Artikel 450:

“Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.”

Elke burger heeft volgens deze artikelen de plicht om een ander in levensgevaar te helpen. Help je niet dan ben je strafbaar. Dit hulpverlenen is naar wat je kan. Er wordt in ieder geval verwacht dat er hulp geregeld wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het bellen van 112 of de hulp vragen van iemand die wel kan helpen.
Doe je dit niet dan kan er een aanklacht ingediend worden. De kans dat iemand wettelijk aansprakelijk wordt gesteld is in Nederland in de praktijk klein omdat nalatigheid moeilijk te bewijzen is.

Mag iedereen om een ambulance bellen?

Iedereen mag in Nederland om een ambulance bellen (free call systeem). Hiervoor is geen verwijzing of oordeel van een arts of andere professionele hulpverlener nodig. De burger functioneert als waarnemer. Er zijn, tegen de geruchten in, geen boetes of andere maatregelen van kracht als het achteraf allemaal mee blijkt te vallen. Aarzel dus niet als je denkt dat het nodig is een ambulance te bellen.

Medische handelingen door eerstehulpverlener (EHBO’er)?

Medische handelingen zijn onder andere: medicijnen voorschrijven, infusen aanleggen, onder narcose brengen, toedienen van zuurstof, en dergelijke. Deze regels zijn beschreven in de wet BIG. De handelingen die in o.a. het oranje kruis boekje en rode kruis boek staan vallen niet onder deze wet en mogen dus door iedereen uitgevoerd worden.
Soms wordt, bij mensen van wie een familielid of bekende ziek is, door een arts handelingen geleerd zoals prikken van bloedsuiker, toedienen van epilepsie medicijnen en dergelijke. Deze mensen mogen dan deze handelingen uitvoeren op verantwoordelijkheid van die arts. Deze handelingen mogen niet als eerste hulp handelingen uitgevoerd worden.

Aansprakelijkheid eerstehulpverlener

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen hiertegen verzekerd.
Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen.

Leden die op eigen initiatief gaan posten tijdens evenementen kunnen geen aanspraak maken op bovengenoemde verzekeringen!